Dierenverwaarlozing

In vele steden in vele landen bepalen zwerfhonden het straatbeeld. Vele autoriteiten gebruiken onzorgvuldige en inhumane methoden om deze dieren onder controle te krijgen. De WSPA is vastbesloten om andere methoden in te voeren.

Naast de wreedheid van dzwerf01eze methoden zijn ze bovendien zeer ineffectief en de ervaring leert dat dit ook geen structurele oplossing biedt. Gedurende vele jaren heeft de WSPA een het `Pet-Respect project´ voor gezelschapsdieren en heeft daarmee een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van duurzame en diervriendelijker zwerfdierenbeleid. Het project startte in 1992 toen de Wereld Gezondheidsraad (WHO) de WSPA vroeg om de coördinatie op zich te nemen van het Specialisten Comité van Rabiës. Het aantal gevallen van Rabiës steeg, terwijl er meer moeite werd gedaan om de ziekte te bestrijden. De oorzaak leek te liggen in de toename van zwerfdierenpopulaties. Het comité publiceerde een rapport waaruit bleek dat het `vang- en doodt´ beleid niet werkt. De WSPA nam het verder op zich om op basis van dit rapport een praktisch programma te ontwikkelen die zwerf populaties verminderde op een humane manier. Van belang is om de oorzaken van het ontstaan van grote populaties zwerfdieren en vervolgens die oorzaken weg te nemen. De oorzaken verschillen, maar de basis is altijd: het verbreken van de relatie tussen mens en hond. Dit heeft geleid tot overmatige voortplanting en veronachtzaming. Hierdoor ontstaat leed bij de dieren, op zoek naar voedsel en onderdak, en gezondheidsrisico’s bij mensen.

Er zijn vier elementen in de aanpak van de WSPA: wetgeving, registratie, neutralisatie       en educatie.

Wetgeving

zwerf02Een zwerfdieren-programma heeft alleen kans van slagen als het stoelt op wetgeving aangaande zwerfdierenbeleid. Wetgeving omvat zaken als registreren en oormerken van dieren, het naleven van diervriendelijker methoden, het controleren van dierenbezitters, en het reguleren van de verkoop van dieren. Het is ook noodzakelijk dat er wetgeving is aangaande huisvuil en afval, daar vuilnisbelten een onuitputtelijke voedselbron voor zwerfdieren vormen. Wetgeving ondersteunt ook educatieve activiteiten en de veterinaire diensten die nodig zijn om de populatie te beheersen.

De WSPA werkt met vele locale autoriteiten wereldwijd en helpt hen met het schrijven en instellen van een effectief en rechtvaardig zwerfdierenbeleid. In vele Oost-Europese landen bijvoorbeeld, hebben de WSPA en haar lidorganisaties de regering geholpen om wetten op te stellen. Een van die landen, Litouwen, gebruikt nu de WSPA-methode om hun zwerfdierenprobleem op te lossen. De regering realiseert zich nu, zoals alle regeringen zouden moeten, dat de beheersing van de zwerfdierenpopulatie hun probleem is, daar het hun verantwoordelijkheid is om een schone en ziekte-vrije omgeving voor hun volk te scheppen.

Registratie

Registratie en identificatie is een voorwaarde voor een zwerfdierenprogramma. Registratie betekent dat de mensen die het programma moeten uitvoeren, onderscheid kunnen maken tussen zwerfdieren en huisdieren. Ook kunnen de honden getraceerd worden en teruggebracht naar hun eigenaar. Door er weer de juiste wetgeving bij te betrekken, worden eigenaars bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid om hun honden te identificeren en niet los te laten lopen tussen de zwerfdieren.

Neutraliseren

Neutraliseren, door castratie of sterilisatie, is het enige echte manier om zwerfdierenpopulaties te verminderen. Door de eenvoudige werkwijze van vangen, neutraliseren en vaccineren van zwerfdieren kunnen lokale autoriteiten hun zwerfdierenpopulaties aanmerkelijk verminderen. Dit proces vergt echter veel tijd en de WSPA en haar lidorganisaties moeten daarin samenwerken met de lokale overheden om hen te laten inzien dat een lange-termijn visie de beste aanpak is.

Educatie

Een belangrijke pijler in de strategie van de WSPA is het onderwijzen van eigenaren en lokale overheden. Educatieve programma’s leggen uit wat de behoeften zijn van gezelschapsdieren en de verzorging die ze zouden moeten krijgen. De wettelijke verantwoordelijkheden van eigenaren worden ook benadrukt, evenals de boodschap dat er niet in een opwelling een dier gekocht moet worden.

Geen van deze maatregelen staat op zich of werkt op zich. Als niet alle vier de kernpunten aanwezig zijn, zullen alle bemoeienissen, hoe goed ook bedoeld, niet succesvol zijn op de lange termijn. De samenwerking met lidorganisaties is bij het uitvoeren van een diervriendelijk zwerfdierenbeleid van vitaal belang. De projectteams van de WSPA bezoeken, onderhandelen, en trainen mensen om dieren beter te behandelen maar als de WSPA een gebied verlaat zijn lokale NGO’s cruciaal om het werk voort te zetten. Daarom is educatie zo belangrijk. We kunnen NGO’s en lokale dierenartsen en mensen leren hoe ze voor hun dieren moeten zorgen, door ze te laten zien hoe ze zwerfdierenpopulaties moeten onderzoeken, diervriendelijke manieren om dieren te vangen, hoe te neutraliseren en te vaccineren, en verschillende manieren van identificatie. Uiteindelijk kunnen we echter niet al dat werk fysiek uitvoeren voor hen. Als we hen leren hoe te werken, dan zal het werk voortgezet worden. De WSPA geeft locale gemeenschappen ook de middelen om hun werk naar behoren uit te voeren. Zo is in Grenada een mobiele kliniek gegeven. Dit voertuig reist het hele land door om in afgelegen gebieden te vaccineren en neutraliseren.