Uw raadsman

Advocatenkantoor Elfri De Neve. Voor uw advies over de rechten van huisdieren en aanverwante zaken.

Wij worden soms gecontacteerd over problemen waar een Advocaat nodig zal zijn. Na lang zoeken hebben we het Advocatenkantoor Elfri De Neve gevonden die personen voor dergelijke problemen kan verdedigen. Vermeld bij eventueel contact onze organisatie, daar wij indien nodig kunnen bijstand leveren i.v.m. het dierenwelzijn.

De Advocaat geeft uitleg:

Van een goed advocaat verwacht u resultaten. U moet er kunnen op rekenen dat uw advocaat alle mogelijke inspanningen levert ter verdediging van uw zaak, waarbij u verwacht dat hij beschikt over de nodige onderlegdheid, kennis en werkmiddelen. Wie zo goedkoop mogelijk wil gediend zijn is maar al te vaak in de aap gelogeerd. In dergelijke gevallen zal u maar al te vaak een minieme dienst bekomen, een geringe luisterbereidheid, een gebrekkige kennis, weinig inzet, een zwak dossier.

If you pay peanuts you only get monkeys.

Toch verwacht u dat de diensten van uw advocaat betaalbaar zijn en dat u vooraf een inzicht heeft in zijn kosten. Daarom hanteren wij een voor iedereen toegankelijk tarief voor een eerste verkennende consultatie, met situering van uw problemen, voorstel van aanpak en uitvoerig advies voor een bedrag van 150 euro tijdens de kantooruren en 175 euro na de kantooruren voor zover deze consultatie plaats vindt in onze kantoren te Oudenaarde.

Hierna beslist u totaal vrijblijvend of u verder op onze diensten wenst beroep te doen. Indien u wenst maken wij alsdan met u concrete verdere afspraken over onze onkosten en erelonen.

Tijdens deze consultatie trachten we waar mogelijk reeds uw problemen op te lossen. In de gevallen waarin dit niet mogelijk is heeft u de mogelijkheid:

• zonder verdere kosten te beslissen niet verder op ons beroep te doen of u te beraden.
• ons te verzoeken een dossier te openen.
• concrete ereloon afspraken te maken.

Voordelen van de opening van een dossier:

• u krijgt een dossiernummer.
• u wordt cliënt van ons kantoor.
• wij kunnen in het voorgelegde probleem na concrete tussenkomst niet meer voor de tegenpartij optreden.
• wij nemen onze beroepsaansprakelijkheid op ten belope van de verzekerde bedragen door onze beroepsverzekeraar die u zelfs rechtstreeks kan aanspreken.

Voorafgaandelijk een raming bieden is een onbegonnen zaak, gezien elke zaak verschillend is en de tussenkomsten in elke zaak verschillend. Bij de eerste consultatie kunnen we u wel in uw concrete zaak een raming geven en kunnen wij desgewenst een en ander in een bindende overeenkomst vastleggen zodat u voor geen verrassingen komt te staan.

Wij kunnen werken op basis van forfait, op basis van een uurloon, een maandelijks forfait of provisie, of op basis van het belang van de zaak, of een combinatie van deze maatstaven. Deze keuze kan vastgelegd worden in overleg tijdens de eerste of latere consultaties. Behoudens andere overeenkomst wordt de staat van onkosten en erelonen bepaald volgens partijbeslissing, conform de bepalingen van het gerechtelijk wetboek in billijke gematigdheid.

Indien u dit wenst kunnen onze erelonen ten dele gekoppeld worden aan het uiteindelijk resultaat
Wij werken in de regel met provisies, zodat de kostprijs kan gespreid worden binnen de mogelijkheden van elke cliënt. Indien u wenst worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd, waarbij u steeds het recht heeft om zonder schadevergoeding op elk ogenblik de samenwerking te beëindigen.

U kan zelf de kosten aanzienlijk beperken door een zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk bundel mee te brengen op de consultatie of vooraf door te sturen naar ons kantoor.

Maak een map met:

– Alle identiteiten van alle betrokken partijen
– Een korte samenvatting van het probleem met eventueel schema en een chronologisch overzicht
– Uw concrete vragen en verwachtingen
– Een inventaris met uw bewijsstukken die u zo goed mogelijk ordent

Contacteer het Advocatenkantoor:

e-mail: elfri@elfri.be of bezoek de website: www.elfri.be