Nieuws

Wat is de wettelijke garantie bij aankoop van een huisdier ?

Wij krijgen dikwijls meldingen binnen van personen die een huisdier hebben gekocht en waarvan het huisdier na enkele dagen ernstig ziek werd of in de meeste gevallen te overlijden kwam. Daarom de hoogste tijd om nu eens uit te zoeken hoe het nu zit met de wettelijke garantievoorwaarden op de aankoop bij huisdieren, want in 95 % van dergelijke gevallen krijgt de koper bij de verkoper het deksel tegen zijn neus. Sinds de nieuwe wetgeving die van toepassing is op 1 september 2005, vallen ook dieren onder de categorie van consumptiegoederen. Wat dus duidelijk wil zeggen dat indien je een dier aankoop bij een professionele verkoper, deze je een garantiebewijs dient te geven van 2 jaar. Wil deze verkoper je geen garantiebewijs van 2 jaar geven, koop dan zeker het dier NIET bij dergelijke verkoper(s). Hieronder kunt u nuttige informatie lezen over deze wetgeving

De wet op de garantie is van toepassing vanaf 1 september 2005 op de verkoop van consumptiegoederen uitgevoerd door een professionele verkoper aan een consument die koopt voor privégebruik.

Welke zijn de beoogde consumptiegoederen?

Dit zijn alle lichamelijke roerende voorwerpen zoals auto’s, koelkasten, meubels, … met uitzondering van:
– water, gas en elektriciteit;
– goederen die in uitvoering van een beslag of gerechtelijk zijn verkocht;
– onroerende goederen.

Welke gebreken worden beoogd?

De non-conformiteit van het product, d.w.z. wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.
De koper kan de wettelijke garantie echter niet inroepen voor termijnwijzigingen of wijzigingen van leveringsplaats of voor gebreken waarvan hij kennis had op het ogenblik van de verkoop.

Welke is de garantietermijn?

De wettelijke garantie kan worden ingeroepen indien de non-conformiteit wordt vastgesteld in de 2 jaar vanaf de levering van het goed. De wettelijke garantie begint dus te lopen vanaf de levering van het goed aan de consument.
Indien de vaststelling is gedaan binnen de eerste zes maanden wordt verondersteld dat het gebrek bestaat sinds de levering. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij niet akkoord gaat.
Indien de vaststelling meer dan zes maanden na de levering is gedaan, is de consument verplicht het bestaan van de non-conformiteit op het moment van de levering te bewijzen. Deze termijn kan worden verkort voor tweedehandsgoederen, maar mag echter niet korter zijn dan 1 jaar.

Wat moet de consument doen wanneer hij een gebrek vaststelt?

De verkoper zo spoedig mogelijk informeren.
De wet preciseert geen enkele termijn om een gebrek te signaleren, maar het contract kan de termijn beperken. De termijn mag echter niet korter zijn dan 2 maanden.

In principe verjaart de rechtsvordering van de consument binnen een termijn van een jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.

Welke rechten geniet de consument?

Men kan een hiërarchie opstellen van de middelen die ter beschikking van de consument worden gesteld:

  1. Hij heeft het recht de kosteloze reparatie of de vervanging van het goed te eisen (te kiezen door de consument, maar in functie van wat mogelijk en redelijk is).
  2. Enkel ingeval de reparatie of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van het verkoopcontract te eisen.

De ontbinding van het contract kan niet worden geëist indien het om een klein defect gaat. De consument kan eventueel nog een schadevergoeding krijgen.

Kan de garantietermijn worden verlengd?

Tijdens de reparatie- of vervangingsperiode wordt de garantietermijn van 2 jaar opgeschort. Aan het einde hiervan geniet de consument niet van een nieuwe garantietermijn van 2 jaar, maar de reeds begonnen periode begint opnieuw te lopen vanaf het moment van de vervanging of de beëindiging van de reparatie.

Veelgestelde vragen.

Geschillen en klachten

U wenst klacht in te dienen in de hoedanigheid van consument.

  • Voor grensoverschrijdende geschillen:

Europees Consumentencentrum (ECC)
Hollandstraat 13
1060 Brussel
Fax: 02 542 32 43
E-mail: info@eccbelgie.be


Paarden moeten schuilhok hebben.

paardenVanaf vandaag 10 januari 2013 mogen paarden niet meer zomaar onbeschut in de wei staan. Ofwel moet ze op stal kunnen worden gezet, ofwel moet er een “natuurlijke beschutting” zijn, ofwel een schuilhok. Tegelijkertijd verdubbelen de boetes voor overtredingen van de wet op het dierenwelzijn. Dat staat in een nieuwe wet van Minister voor Dierenwelzijn Laurette Onkelinx (PS) die vandaag van kracht wordt.
België telt 235.000 ‘paardachtigen’, waaronder 154.000 rijpaarden, 53.000 pony’s, 17.000 trekpaarden, 11.000 ezels en enkele tientallen zebra’s in dierentuinen. Al bij al 70 procent in Vlaanderen en 30 procent in Wallonië.
In 2011 behandelde de controledienst van het dierenwelzijn 396 klachten over mishandeling van paarden. Soms staan die dieren in de winter buiten zonder enige beschutting tegen de bittere koude. Dat is vanaf vandaag uitdrukkelijk strafbaar.
Tegelijkertijd verdubbelen de boetes voor wie dieren mishandelt. Ze kunnen nu oplopen tot 12.000 euro. Bij herhaling zelfs tot 75.000 euro, ten minste als het dier ernstig mishandeld of verwaarloosd werd. De gevangenisstraffen blijven echter dezelfde: 3 maanden maximum.
De controle wordt ook strenger. Ook andere controle instanties zoals het Federaal Voedselagentschap of allerlei diensten van Volksgezondheid zullen een proces-verbaal kunnen opstellen. En ondanks de besparingen kreeg Onkelinx geld bij voor 12 nieuwe inspecteurs om toe te zien op de wet op het dierenwelzijn. Bron: vandaag.be

Wij als dierenrechten organisatie zien echter één probleem : Dergelijke dieren staan meestal op een weide die landbouwgrond is en daar zullen de problemen opduiken. Stel dat een eigenaar verplicht word om te voorzien in een schuilhok voor zijn dieren, dan moet deze eigenaar bij stedebouw een aanvraag indienen om een schuilhok te mogen plaatsen op deze landbouwgrond. Uit ervaring word er in 95 % van dergelijke aanvragen bij stedebouw geen vergunning afgeleverd om een schuilhok te plaatsen. Zolang er niet word overlegt om deze 2 wetgevingen op elkaar af te stemmen zal er steeds een probleem blijven, al zijn wij uiteraard ook voorstander dat dergelijke dieren een schuilhok dienen te hebben. Wij gaan de bevoegde Minister hierover aanspreken om te pogen dit probleem op te lossen. Word dus vervolgt…..